Tối ưu hóa tính thanh khoản của doanh nghiệp và hoạt động quản lý tài chính

Tự động hóa các khoản phải thu, khoản phải trả, tạo hóa đơn bằng nhiều ngôn ngữ, xác định các điều khoản thanh toán và vẫn đáp ứng nhiều chuẩn mực kế toán khác nhau.

Các khoản phải thu/phải trả được thực hiện tự động

Tự động hóa các khoản phải thu/phải trả để quản lý tiền một cách dễ dàng. Tự động tạo hóa đơn bằng nhiều ngôn ngữ và đặt lời nhắc thường xuyên đối với hóa đơn đến hạn thanh toán. Tự động xác định các điều khoản thanh toán và đặt lời nhắc thường xuyên đối với hóa đơn đến hạn thanh toán.

Tăng năng suất và giảm chi phí

Quản lý đơn hàng bằng nhiều loại tiền tệ như USD, GBP, JPY, AUD, IDR, THB và nhiều loại tiền tệ khác. Tự động tạo báo cáo kết quả kinh danh chuyển đổi ngoại hối thông minh.

Nhu cầu quản lý tài chính đa dạng

Tự động xác định hóa đơn, tờ khai hải quan, sao kê ngân hàng và các chứng từ có liên quan khác. Đáp ứng nhiều chuẩn mực kế toán, bao gồm Chuẩn mực Kế toán Chi phí (CAS), Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) và Nguyên tắc Kế toán được Chấp nhận Chung (GAAP).

Chúng tôi hy vọng sử dụng cookie để hiểu rõ hơn việc bạn sử dụng trang web này. Điều này sẽ giúp cải thiện trải nghiệm của bạn khi truy cập trang web này trong tương lai. Để biết thông tin chi tiết về việc sử dụng cookie và cách thu hồi hoặc quản lý sự đồng ý của bạn, vui lòng tham khảo 《chính sách quyền riêng tư》 của chúng tôi. Nếu bạn nhấp vào nút xác nhận ở bên phải, bạn sẽ được coi là đã đồng ý sử dụng cookie.