Mô phỏng hệ sinh thái kỹ thuật số với các nền tảng và tổ chức

Đưa những ý tưởng sáng tạo vào thực tế.

Hợp tác chiến lược

Đồng triển khai các giải pháp thanh toán xuyên biên giới sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp toàn cầu.

Dán nhãn trắng

Đồng phát triển trải nghiệm lấy khách hàng làm trung tâm bằng cách hợp tác với nhiều nền tảng trong ngành.

Hợp tác kỹ thuật

Giúp khách hàng giải quyết các nhu cầu kinh doanh phức tạp dựa vào chuyên môn và các giải pháp kỹ thuật của chúng tôi.

Quản lý tài khoản

Quản lý tất cả các tài khoản SUNRATE một cách tích hợp, đảm bảo bảo mật thông tin và dữ liệu, đồng thời cải thiện hiệu quả hoạt động.

Chúng tôi hy vọng sử dụng cookie để hiểu rõ hơn việc bạn sử dụng trang web này. Điều này sẽ giúp cải thiện trải nghiệm của bạn khi truy cập trang web này trong tương lai. Để biết thông tin chi tiết về việc sử dụng cookie và cách thu hồi hoặc quản lý sự đồng ý của bạn, vui lòng tham khảo 《chính sách quyền riêng tư》 của chúng tôi. Nếu bạn nhấp vào nút xác nhận ở bên phải, bạn sẽ được coi là đã đồng ý sử dụng cookie.